Privaatpangandus ASi Sampo Pank võlakirjade ennetähtaegne lunastamine

ASi Sampo Pank võlakirjade ennetähtaegne lunastamine

21.12.2006

29. jaanuaril 2007 lunastab AS Sampo Pank ennetähtaegselt oma Tallinna Börsil noteeritud võlakirjad (SPOBMIXE12). Emitendil on õigus võlakirjad ennetähtaegselt lunastada 27. jaanuaril 2007 ja igal sellele järgneval intressimaksepäeval. Kuna 27. jaanuar 2007 ei ole pangapäev, siis sooritatakse vastav makse sellele järgneval pangapäeval ehk 29. jaanuaril 2007.
Otsuse võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kohta on AS-i Sampo Pank juhatus teinud 21. detsembril 2006 ning võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks on saadud Finantsinspektsiooni kirjalik nõusolek.

AS Sampo Pank lunastab ennetähtaegselt kõik 16 000 võlakirja.

Võlakirjade lunastamismaksena tasub AS Sampo Pank igale investorile talle kuuluvate võlakirjade lunastamishindade summa. Võlakirja lunastamishinnaks on võlakirja nimiväärtus 1000 eurot ja sellele arvestatud, kuid välja maksmata intress.

29. jaanuaril 2007 maksab AS Sampo Pank võlakirjadelt (SPOBMIXE12) intressi 11.67 eurot (182.60 krooni) iga võlakirja kohta.

Investoritele makstav intress on arvestatud kolme kuu EURIBOR-i baasil, millele lisandub marginaal vastavalt Võlakirjade noteerimisprospekti punktile 8.3.Intressi arvestamisel kohaldatav kolme kuu EURIBOR on fikseeritud 25. oktoobril 2006.

Lunastamispäeval, 29. jaanuaril 2007 teostab AS Sampo Pank AS-i Eesti Väärtpaberikeskus vahendusel võlakirjade lunastamismaksete ülekande investoritele, kes on Eesti väärtpaberite keskregistri andmete kohaselt võlakirjade omanikeks lunastamispäeval kell 08:00.

Kõik emitendi poolt seoses võlakirjadega tehtavad maksed tehakse investoritele eurodes. Investor esitab euro konto rekvisiidid (sh. IBAN) makseagendile AS Eesti Väärtpaberikeskus ja emitendile vähemalt viis (5) pangapäeva enne vastava maksetähtpäeva saabumist.

Juhul, kui Investor ei esita makseagendile tähtaegselt euro konto rekvisiite, siis kannab makseagent emitendi poolt maksmisele kuuluva summa ekvivalendi Eesti kroonides maksetähtpäeval kehtiva Eesti Panga kursi alusel investori Eesti väärtpaberite keskregistris avatud väärtpaberikontoga seotud Eesti krooni arvelduskontole.

AS Sampo Pank ei pea kinni tulumaksu võlakirjadelt makstavatelt intressidelt.

Pärast võlakirjade lunastamismaksete laekumist investorite arvelduskontodele loetakse võlakirjad emitendi poolt lunastatuks ning võlakirjad kustutatakse Eesti väärtpaberite keskregistrist.