Privaatpangandus Muudatus Sampo Panga hinnakirjas alates 1. jaanuarist 2007

Muudatus Sampo Panga hinnakirjas alates 1. jaanuarist 2007

30.11.2006

Alates 1. jaanuarist 2007 muudab Sampo Pank teenuste hinnakirja. Muudatusega palume tutvuda allpool.
 
Väärtpaberiteenused
  
2. Väärtpaberikonto hooldustasu13
  
2.1. EVK-s registreeritud väärtpaberid, mis on arvatud Tallinna Börsi börsinimekirja (noteeritud) / hooldustasu kuus arvutatuna portfelli väärtusest2
* füüsilisele isikule
- kuni 100 000 kr 15 kr
- 100 001 kuni 1 mln kr 30 kr
- üle 1 mln kr 65 kr
* juriidilisele isikule
- kuni 50 mln kr 0,003%, min 150 kr
- üle 50 mln kr 1500 kr + 0,001%
50 mln kr ületavast mahust
  
2.2. EVK-s registreeritud väärtpaberid, mis ei ole arvatud Tallinna Börsi börsinimekirja (mittenoteeritud) / hooldustasu kuus3
* füüsilisele isikule 15 kr
* juriidilisele isikule 95 kr
  
2.3. Sampo Likviidsusfond ja Sampo Soomes registreeritud fondid tasuta
  
2.4. Sampo Globaalne Kasvufond
* füüsilisele isikule 15 kr
* juriidilisele isikule 150 kr
  
2.5. Kesk- ja Ida-Euroopa väärtpaberid2,4
* füüsilisele isikule 0,03% kuus,
min 35 kr
* juriidilisele isikule 0,03% kuus,
min 180 kr
  
2.6. Venemaa ja Ukraina väärtpaberid2
* füüsilisele isikule 0,07% kuus,
min 295 kr
* juriidilisele isikule 0,07% kuus,
min 595 kr
  
2.7. Teiste riikide väärtpaberid2,4
* füüsilisele isikule 0,015% kuus,
min 35 kr
* juriidilisele isikule 0,015% kuus,
min 180 kr
 
2.8. Tühi pangasisene väärtpaberikontoSampo Likviidsusfond ja Sampo Soomes registreeritud fondid tasuta
 
2.9. Tühi EVK väärtpaberikonto
* füüsilisele isikule 15 kr
* juriidilisele isikule 95 kr
  
3. Väärtpaberitehingud
  
3.2. Tehingud fondiosakutega8
* Sampo Likviidsusfondi osakute märkimine/lunastamine9 tasuta
* Sampo Uus Euroopa Fondi ja Sampo Pensionifondi osakute märkimine/lunastamine 20 kr
* Sampo Globaalse Kasvufondi ja Sampo Soomes registreeritud fondide osakute märkimine/lunastamine10 50 kr
* teiste EVKs registreeritud fondiosakute märkimine/lunastamine 25 kr
* püsimärkimine tasuta
* Sampo Soomes Registreeritud fondiosakute vahetamine 50 kr
* EVK-s registreeritud fondiosakute vahetamine 75 kr
  
4. Aruanded13
  
4.1. Sampo Panga poolt väljastatavad väärtpaberikonto väljavõtted
* Sampo Internetipangast tasuta
* kontorist 20 kr
* postiga, faksiga
- Eestisse 20 kr
- välismaale 40 kr
* e-postiga tasuta
  
4.2. EVK poolt väljastatavad väärtpaberikonto väljavõtted
* EVK väärtpaberikonto avamise teatis 20 kr
* aasta väljavõte era- ja juriidilisele isikule tasuta
  
5. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine13
5.1. Menetlemise teenustasu kokkuleppel pangaga
  

1 Pandikonto avatakse juhul, kui Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud väärtpaberid panditakse finantstagatise kokkuleppe alusel. Pant jõustub pärast pandi esemeks olevate väärtpaberite laekumist pandikontole.
2 Arvutatakse kuu lõpu portfelli väärtuse järgi. Portfelli väärtuse arvutamisel võetakse aluseks aktsiate turuväärtus, võlakirjade nominaalväärtus ja fondiosakute NAV (net asset value – puhasväärtus). Debiteeritakse arvelduskontolt järgmise kuu 15 kuupäevaks.
3 Juhul kui väärtpaberikontol hoitakse nii noteeritud kui mittenoteeritud väärtpabereid, käsitletakse väärtpaberikontot kui kontot, millel hoitakse noteeritud väärtpabereid. Sellise väärtpaberikonto eest võetava hooldustasu suurus määratakse väärtpaberikontol registreeritud noteeritud väärtpaberite turuväärtuse alusel.
4 Vahendatavate turgude nimekiri ja võimalikud tehingutüübid täpsustada eelnevalt pangaga.
5 Otse maakleri kaudu teostatud tehingutes võib maakler komisjonitasu muuta.
6 Sampo Panga maakleriga tehingu sõlmimisel lisandub maaklertasu.
7 Mittefinantstagatisega seotud pant registreeritakse pantija olemasoleval väärtpaberikontol pandipidaja kasuks.
8 Fondiosakute märkimisel ja lunastamisel võib lisanduda märkimis- ja lunastamistasu vastavalt fondi tingimustele.
9 Kui fondiosakute lunastamisel tasub pank rahaülekandega, siis katab ülekandekulud klient.
10 Investeeritavate summade konverteerimisel võetakse aluseks Eesti Panga keskkurss.
11 Võivad lisanduda registrite ja depositooriumite tasud kohalikul turul. Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb Stamp-duty 0,5% tehingu mahust
12 Kui korralduse tühistamisega kaasnevad pangale hinnamuutusest või teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest tulenevad kulutused, debiteeritakse vastavad kulutused kliendi kontolt.
13 Teenustasud sisaldavad käibemaksu Käibemaksuseadusest tulenevatel alustel