Privaatpangandus Sampo Panga konsolideerimisgrupi 2005. aasta 12 kuu majandustulemused

Sampo Panga konsolideerimisgrupi 2005. aasta 12 kuu majandustulemused

15.02.2006

ASi Sampo Pank juhatuse esimehe Aivar Rehe sõnul oli 2005. aasta väga edukas: "Sampole tõi aasta 2005 tugevad kasvunumbrid. Lisaks heale kasumile ning efektiivsusele saavutasime meile olulistes valdkondades väga head kasvunumbrid: väljastatud laenud kasvasid 53%, sealhulgas eraisikutele antud laenude aastane kasv oli 71% ning laenuportfell ulatus aasta lõpus 11,2 mld kroonini; hoiuste kasv oli 64% ning hoiused ulatusid aasta lõpus 8,4 mld kroonini; pangaklientide arv tõusis 18% ulatudes ligi 130 000ni.

2006. aastal prognoosime laenuturul nõudluse ja kiire kasvu jätkumist. Meie eesmärgiks on suurendada efektiivselt turuosa nii eraisikute, ettevõtete kui ka avaliku sektori kliendisegmendis. Eraisikute osas on kesksel kohal koostöö Danske Capital ASiga ja ASiga Sampo Elukindlustus, et pakkuda kliendi vajadustest lähtuvaid investeerimislahendusi. Ettevõtete kliendisegmendis pöörame lisaks laenu- ja liisingutegevusele järjest rohkem tähelepanu makseteenuse arendamisele koostöös teiste Sampo pangandusüksustega Balti riikides ja Soomes."

KASUMIARUANDE ANALÜÜS

ASi Sampo Pank konsolideerimisgrupi (edaspidi Grupi) 2005. aasta puhaskasum oli 172,2 mln krooni (2004. aastal 107,8 mln krooni). Puhaskasumi aastane suurenemine 59,8% on tingitud ärimahtude kiirest kasvust, kuluefektiivsuse paranemisest ning täiendavate allahindluste madalast tasemest.

Grupi omakapitali tootlikkuseks kujunes 23,2% (18,5%), aktivate tootlikkus oli 1,5% (1,3%).

Tulud

Grupi tulud ulatusid aasta lõpuks 530,0 mln kroonini (418,3 mln), kasvades aastaga 26,7%. Nendest moodustasid neto intressitulud 62,9% (65,3%), neto teenustasutulud 21,3% (21,1%) ja muud tulud 15,8% (13,6%).

Neto intressitulu
Grupi neto intressitulu oli 333,6 mln krooni (273,3 mln) ning see suurenes aastaga 22,1%. Intressitulud ulatusid 549,9 mln kroonini (427,7 mln), kasvades aastaga 28,6%, ja intressikulud 216,3 mln kroonini (154,4 mln), kasvades 40,1%.

Laenuintressimarginaalide langusest tingituna vähenes Grupi intressiteenivate varade tootlikkus 4,9%-ni (5,5%). Intressikandvate kohustuste hinnaks kujunes 2,1% (2,0%). Puhas intressimarginaal enne allahindlusi oli 3,0% (3,4%).

Neto teenustasutulu
Grupi neto teenustasutuluks kujunes 112,8 mln krooni (88,1 mln) ja see suurenes aastaga 28,0%. Teenustasutulusid saadi 159,5 mln krooni (122,7 mln), kasvades 30,0%. Teenustasukulud ulatusid 46,6 mln kroonini (34,5 mln), suurenedes 35,0%.

Neto teenustasutulule avaldasid enim mõju Grupi hallatavate pensioni- ja investeerimisfondide mahtude kasvud ning pangaoperatsioonide arvu suurenemisest tingitud teenustasude parem laekumine.

Muud tulud
Grupi teenitud muud tulud ulatusid 83,5 mln kroonini (56,9 mln), suurenedes 46,8%. Tulu valuutatehingutest saadi 35,3 mln krooni (23,6 mln) ja tulu muudest finantstehingutest 33,4 mln krooni (22,6 mln). Tulu valuutatehingutest kasvas 49,9%, tulu muudest finantstehingutest 48,1%. Muid tegevustulusid oli 14,8 mln krooni (10,8 mln), suurenedes 37,5%.

Allahindlused
Allahindlusi moodustati 9,5 mln krooni (28,2 mln) ulatuses. Eelmistel aastatel mahakantud laenudest laekus tagasi 1,3 mln krooni (1,1 mln). Netoallahindlused olid 8,2 mln krooni (27,1 mln) ehk 69,9% väiksemad kui aasta varem.

Tegevuskulud

Grupi tegevuskulud olid 349,6 mln krooni (283,4 mln), kasvades 23,3%. Tegevuskuludest moodustasid personalikulud 48,5% (50,8%), muud halduskulud 41,7% (36,5%), kulum 7,5% (7,9%) ja muud tegevuskulud 2,3% (4,7%).

Administratiivkulud
Administratiivkulud ulatusid aasta lõpuks 315,2 mln kroonini (247,7 mln), kasvades 27,3%. Nendest moodustasid personalikulud 53,8% (58,2%) ja muud halduskulud 46,2% (41,8%). Administratiivkulude suhe keskmistesse varadesse paranes 2,7%le (2,9%).

Personalikulud ulatusid 169,4 mln kroonini (144,1 mln), kasvades 17,6%. Aasta keskmine töötajate arv suurenes 13,4%, 559 inimeseni (493 inimest).

Muid halduskulusid oli 145,8 mln krooni (103,6 mln) ja need kasvasid 40,8%. Muude halduskulude kasvu põhjustasid kontorivõrgu laiendamine, investeeringud infotehnoloogiasse ning reklaamikulude suurenemine. Muude halduskulude hulgas olid suuremad kululiigid side- ja andmetöötluskulud (36,0% muudest halduskuludest, aasta varem 30,5%) ning reklaamikulud (vastavalt 16,4% ja 14,9%).

Muud tegevuskulud ja kulum
Muud tegevuskulud ulatusid 8,0 mln kroonini (13,4 mln), vähenedes 40,6%. Grupi kulum oli 26,4 mln krooni (22,3 mln), suurenedes 18,1%.

Grupi kuluefektiivsus kasvas – 2005. aasta kulu/tulu suhtarv oli 66,0% (67,8%).

BILANSI ANALÜÜS

Grupi bilansimaht oli aasta lõpus 14,0 mld krooni (9,7 mld), kasvades aastaga 44,5%. Kiire majanduskasvu ja soodsate laenutingimustega keskkonnas kasvasid oluliselt nii Grupi laenuportfell kui ka hoiused.

Varad

Varade struktuuris kasvas laenuportfelli osakaal 79,9%ni (75,3%), likviidsete varade ja väärtpaberite osakaal langes 18,4%-ni (22,5%).

Väärtpaberid ja likviidsed varad
Likviidsete varade maht ulatus aasta lõpus 2,6 mld kroonini (2,2 mld), suurenedes aastaga 18,4%. Likviidsete varade struktuuris moodustasid võlakirjad ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberid 49,0% (51,5%), nõuded keskpangale 34,5% (22,9%), nõuded krediidiasutustele 13,7% (23,0%) ja sularaha 2,8% (2,5%).

Võlakirjade ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberite maht oli aasta lõpus 1,3 mld krooni (1,1 mld), suurenedes 12,5%. Nõuded keskpangale olid 0,9 mld krooni (0,5 mld), kasvades 78,6%, ja nõuded krediidiasutustele 0,4 mld krooni (0,5 mld), vähenedes 29,7%.

Laenutegevus
Grupi laenuportfell moodustas aasta lõpus 11,2 mld krooni (7,3 mld), kasvades aastaga 53,4%. Olulisem kasv toimus 2005. aastal eraisikute laenuportfellis, mis moodustas aasta lõpuks 47,6% kogu laenuportfellist (42,8%). Ettevõtetele väljastatud laenude osakaal oli 49,6% (54,1%).

Eraisikutele antud laenude maht ulatus 5,3 mld kroonini (3,1 mld), suurenedes 70,8%, ettevõtetel 5,6 mld kroonini (3,9 mld), kasvades 40,8%. Eraisikutele antud laenude portfellist moodustasid eluasemelaenud 74,1%. Aasta jooksul väljastatud eluasemelaenude marginaalid langesid eelmise aastaga võrreldes 1,2 protsendipunkti ning keskmiseks tähtajaks kujunes 21 aastat.

Allahindlused ja tähtajaks tasumata laenud
Võimalike laenukahjumite reservi suhe brutolaenuportfelli kujunes aasta lõpuks 0,9% (1,6%). Tähtajaks tasumata laenude osakaal laenuportfellis oli 5,0% (5,9%) ja varades 4,0% (4,4%). Laenude allahindlus moodustas tähtajaks tasumata laenudest 18,6% (27,5%).

Põhivarad ja muud varad
Materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku moodustasid kogu varadest 1,0% (1,6%). Materiaalne põhivara vähenes 131,5 mln kroonini (143,7 mln) ehk 8,5%. Immateriaalne põhivara ulatus 10,0 mln kroonini (9,6 mln), suurenedes 3,7%.

Muid varasid oli aasta lõpus 22,4 mln krooni (53,9 mln) ehk 58,5% vähem kui aasta varem.

Kohustused ja omakapital

Grupi kaasatud võõrkapital kasvas aastaga 13,1 mld kroonini (9,1 mld) ehk 44%. Kohustuste struktuurist olulisema osa moodustasid klientide hoiused ja võlgnevused krediidiasutustele, vastavalt 64,1% (56,3%) ja 24,6% (33,2%). Muid kohustusi oli kokku 11,3% (10,4%) kogu võõrkapitalist.

Klientide hoiused
Klientide deposiidid moodustasid aasta lõpus 8,4 mld krooni (5,1 mld), kasvades 64,0%. Hoiuste kiire kasv tähendas, et laenuportfelli suhe deposiitidesse vähenes 134%ni (143%).

Nõudmiseni deposiitide maht ulatus 3,8 mld kroonini (2,6 mld), suurenedes 44,2%. Tähtajaliste deposiitide maht oli 4,6 mld krooni (2,5 mld) ning see kasvas 84,9%. Nõudmiseni hoiuste osakaal kogu deposiitide mahus oli 45,3% (51,5%) ja tähtajaliste hoiuste osakaal 54,7% (48,5%).

Deposiitide jaotuses klientide lõikes moodustasid ettevõtete hoiused 55,8% (57,4%), eraisikute hoiused 23,9% (26,2%) ja hoiused muudelt klientidelt 20,3% (16,4%).

Eraisikute deposiitide maht oli aasta lõpus 2,0 mld krooni (1,3 mld) ning see kasvas 49,6%. Eraisikute puhul kasvasid 77,7% nõudmiseni hoiused, mis aasta lõpus ulatusid 0,9 mld kroonini (0,5 mld). Kiire kasvu põhjuseks oli uute pangaklientide aktiivne kaasamine. Eraisikute tähtajaliste hoiuste maht oli 1,1 mld krooni (0,9 mld) ning see suurenes 33,6%.

Ettevõtete deposiitide kogumaht oli aasta lõpus 4,7 mld krooni (2,9 mld), kasvades 59,3%. Ettevõtete tähtajalisi hoiuseid oli 1,9 mld krooni (1,0 mld) ja nõudmiseni hoiuseid 2,8 mld krooni (2,0 mld).

Muude kliendigruppide hoiused moodustasid deposiitide kogumahust 20,3% (16,4%), ulatudes aasta lõpus 1,7 mld kroonini (0,8 mld).

Pankadelt võetud laenud ja muud võlgnevused
Pankadelt võetud laene oli aasta lõpus 3,2 mld krooni (3,0 mld), suurenedes 6,4%. Muid võlgnevusi oli 7,1 mln krooni (11,1 mln) ning need vähenesid 36,5%.

Emiteeritud võlakirjad ja allutatud kohustused
Emiteeritud võlakirjade maht suurenes 704,1 mln kroonini (284,6 mln) ehk 147,4%. Allutatud kohustused moodustasid aasta lõpus 350,4 mln krooni (249,3 mln), kasvades 40,6%.

Omakapital
Grupi omakapital oli 950,9 mln krooni (628,6 mln), suurenedes 51,3% aktsiakapitali tõstmise ja kasumi tõttu.

Kapitali adekvaatsuseks kujunes aasta lõpuks 11,7% (11,8%).