Privaatpangandus ASi Sampo Pank konsolideerimisgrupi 2006. aasta 3 kuu majandustulemused

ASi Sampo Pank konsolideerimisgrupi 2006. aasta 3 kuu majandustulemused

11.05.2006

ASi Sampo Panga konsolideerimisgrupi esimese kvartali majandustegevuse
tulemusteks olid väga head kasvunäitajad Sampo prioriteetsetes valdkondades ja ootuspärane kasum.

Sampo Panga juhatuse esimehe Aivar Rehe sõnul on hea meel tõdeda, et pank on saavutanud suurepäraseid tulemusi jaepanganduse valdkonnas. "Kaheksakümne kahe protsendiline eluasemelaenu portfelli aastane kasv toetab meie ambitsioonikat eesmärki anda välja iga viies kodulaen Sampost," lisas Aivar Rehe. Grupi laenuportfell suurenes aastaga kokku 56,8%.

Aivar Rehe hinnangul on oluline, et panga tegevusmahtude kasv on tasakaalustatud ning kiiresti kasvab ka klientide deposiitide maht, suurenedes aastaga 59,9%. "Hoiuste mahu kiiret kasvu võib pidada klientide poolseks tunnustuseks pangale," lisas Rehe.

Kasumiaruande analüüs

Grupi 2006. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 56,9 mln krooni (2005. aastal samal perioodil 54,1 mln krooni). Puhaskasumi aastane suurenemine oli 5,2%.

Esimese kvartali omakapitali tootlikkuseks kujunes 23,2% (32,9%), aktivate tootlikkus oli 1,6% (2,1%).

Tulud

Grupi tulud ulatusid 157,0 mln kroonini (125,9 mln), kasvades aastaga 24,7%.

Neto intressitulu

Neto intressitulu saadi esimeses kvartalis 99,9 mln krooni (80,5 mln) ning see suurenes aastaga 19,4%.

Intressitulu oli 169,4 mln krooni (125,0 mln), suurenedes 35,6%. Intressitulu mõjutas eelkõige bilansimahu kiire kasv. Intressikulu ulatus 69,5 mln kroonini (44,5 mln) ja see suurenes 56,3%. Põhjuseks oli kaasatud vahendite hinna tõus.

Intressiteenivate varade tootlikkus langes 4,4%-ni (5,0%). Intressikandvate kohustuste hinnaks kujunes 2,1% (2,0%). Puhas intressimarginaal enne allahindlusi oli 2,7% (3,1%).

Neto teenustasutulu

Neto teenustasutulu ulatus 41,7 mln krooni (33,5 mln), suurenedes aastaga 24,3%.
Neto teenustasutulule avaldasid enim mõju Grupi hallatavate fondide ning
maksekorralduste mahu kasvud.

Teenustasutulu saadi 51,7 mln krooni (39,6 mln), kasvades 30,6%. Teenustasukulu ulatus 10,0 mln kroonini (6,0 mln), suurenedes 66,5%.

Muud tulud

Grupi teenitud muud tulud ulatusid 15,4 mln kroonini (11,9 mln),suurenedes 29,9%, peamiselt valuutavahetustehingute mahu kasvu tõttu.

Allahindlused

Täiendavate allahindluste tase oli Grupil jätkuvalt madal, seda vaatamata laenuportfelli kiirele kasvule. Allahindlusi tehti esimeses kvartalis 1,6 mln krooni (-0,4 mln). Eelmistel aastatel mahakantud laenudest laekus tagasi 0,9 mln krooni (0,3 mln).

Tegevuskulud

Grupi tegevuskulud olid 99,3 mln krooni (72,4 mln), kasvades 37,2%. Kõige olulisem kasv võrreldes aasta varasema perioodiga toimus personalikuludes, seda eelkõige töötajate arvu suurenemise tõttu.

Administratiivkulud

Administratiivkulud ulatusid 82,4 mln kroonini (62,3 mln), kasvades 32,4%. Nendest moodustasid personalikulud 55,2 mln krooni (40,5 mln), suurenedes aastaga 36,5%. Muid halduskulusid oli 27,2 mln krooni (21,8 mln) ja need kasvasid 24,8%.

Muud tegevuskulud ja kulum

Muud tegevuskulud ulatusid 8,3 mln kroonini (4,9 mln), suurenedes 68,8%.
Põhjuseks oli Hoiuste Tagamise Fondi maksemäära tõstmine ning hoiuste mahu kiire kasv.

Grupi kulum oli 8,6 mln krooni (5,2 mln), kasvades 65,1%.

Grupi kulu/tulu suhtarvuks kujunes 63,3% (57,5%).

Bilansi analüüs

Varad

Grupi bilansimaht oli 15,3 mld krooni (10,7 mld), kasvades aastaga 42,7%.
Esimeses kvartalis kasvas bilansimaht 1,3 mld krooni ehk 9,0%.

Laenutegevus

Grupi laenuportfell ulatus 12,2 mld kroonini (7,8 mld), suurenedes aastaga 56,8%.
Laenuportfelli kvartalikasv oli 1,0 mld krooni ehk 9,2%. Kiire kasvu peamiseks põhjuseks oli eraisikute püsiv nõudlus eluasemelaenude järele.

Eraisikutele antud laenud ulatusid 6,0 mld kroonini (3,3 mld), suurenedes aastas 81,2%. Ettevõtetele antud laenude maht oli 5,6 mld krooni (4,2 mld), suurenedes 37,9%. Kvartalikasvud olid vastavalt eraisikutel 0,7 mld krooni ehk 13,5% ja ettevõtete finantseerimisel 0,3 mld krooni ehk 5,4%.

Võimalike laenukahjumite reservi suhe brutolaenuportfelli kujunes märtsi lõpus 0,9% (1,5%).

Kohustused ja omakapital

Klientide hoiused

Klientide deposiitide maht oli 9,0 mld krooni (5,7 mld), kasvades 59,9%.
Kvartalis suurenesid hoiused 0,7 mld krooni ehk 7,9%.

Eraisikute deposiitide maht ulatus 2,2 mld kroonini (1,5 mld), suurenedes aastaga 50,6%. Ettevõtete hoiuseid oli 5,4 mld krooni (3,4 mld), suurenedes 60,2%.

Eraisikute deposiidid kasvasid kvartalis 0,2 mld krooni ehk 10,2%, ettevõtete hoiused samal ajal 0,7 mld krooni ehk 15,1%.

Omakapital

Grupi omakapital oli 1,0 mld krooni (0,7 mld), kasvades aastaga 47,6%.

Kapitali adekvaatsus oli esimese kvartali lõpu seisuga 10,7% (11,4%).

Täieliku 2006. a 3 kuu majandustulemustega saab tutvuda Sampo interneti
koduleheküljel aadressiga http://www.sampopank.ee/failid/sampo_panga_avalik_vahearuanne_2006_3_kuud_est.pdf